Tematy i wykładowcy szkoleń
(II półrocze 2024)

II półrocze 2024
Krynica Zdrój, Kołobrzeg, Zakopane

29.08.- 01.09.2024 r. – Kołobrzeg, Ikar Plaza Kołobrzeg

Tematy:

1.  Nowe postępowanie dowodowe – jak skutecznie dowodzić w procesie cywilnym.
2. Postępowania odwoławcze w procesie cywilnym – jak skutecznie zaskarżać orzeczenia sądowe.
3. Roszczenia odszkodowawcze wynikające z wypadków komunikacyjnych.

wykładowca Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś

specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

1. „Mechanizmy pamięciowe i ich rola w pracy radcy prawnego”. Wiedza, jakimi rodzajami pamięci dysponujemy oraz jak funkcjonuje pamięć robocza, a także, jak są przechowywane i przetwarzane informacje, może znacząco przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania komunikacją  z klientem, lepszego rozumienia mechanizmów psychologicznych podczas zeznań i przesłuchań świadków. Nie bez znaczenia jest też związek między pamięcią autobiograficzną, epizodyczną a stresem,  także zjawisko „ślepoty pozawagowej” i primingu. Szkolenie na charakter praktyczny.

wykładowca dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

24-27.10.2024 – Krynica Zdrój , Hotel Pegaz

Tematyka :

1.Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

wykładowca prof. Grzegorz Łaszczyca

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach; autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

1 . radca prawny w Internecie – ewolucja wizerunku prawników w sieci.

2. Radca prawny w mediach społecznościowych – konieczność czy przesada?

3. Budowanie marki osobistej radcy prawnego w mediach społecznościowych.

4. Kodeks etyki a media społecznościowe.

wykładowca radca prawny Anna Poprawa

radcą prawnym przy krakowskiej Izbie Radców Prawnych, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem spółki POPRAWA O PRAWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wspólniczką kilku spółek z o.o. z branży rachunkowości i finansów. Prowadzi edukacyjne profile prawne na Facebooku i Instagramie jako @poprawa.o.prawie. Od lat aktywnie współpracuje z kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi ELSA Kraków, ELSA Toruń, ELSA Warszawa. Prowadzi wykłady, szkolenia, webinary z zakresu prawa (w tym w szczególności jako ekspert z zakresu prawa pracy oraz prawa umów) oraz biznesu. Za swoją działalność edukacyjną została nagrodzona wyróżnieniem DOSKONAŁOŚĆ SIECI 2020 prestiżowego miesięcznika Twój Styl w kategorii wiedza. Od wielu lat zajmuje się audytem prawnym przedsiębiorstw, pomaga w prawidłowym przeprowadzeniu procesów inwestycyjnych. Przeprowadziła kilkadziesiąt transakcji telekomunikacyjnych.

21-24.11.2024 – Zakopane , hotel „Bachleda Kasprowy”

Tematyka

I. Odstąpienie od umowy (prawo odstąpienia) w praktyce sądowej 1. Oświadczenie woli o odstąpieniu jego charakter i forma. 2. Sposób prawidłowego zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia – jakie są wymogi dotyczące skutecznego zastrzeżenia w umowie prawa odstąpienia, 3. Forma oświadczenia o odstąpieniu, 4. Umowne a ustawowe prawo odstąpienia. 5. Charakter odstąpienia (ex tunc / ex nunc), a podzielność świadczenia. 6. Skutki odstąpienia. 7. Oświadczenie o odstąpieniu jako podstawa do naliczenia kary umownej. 8. Odstąpienie w umowach konsumenckich, w tym w umowach zawieranych na odległość. 9. Odstąpienie w najważniejszych typach umów i jego podstawy i przesłanki. 10.Ocena Sądu skuteczności odstąpienia – w tym zagadnienie krzyżowania się / nakładania się oświadczeń o odstąpieniu obu stron. 11. Zagadnienie skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez pełnomocnika procesowego.

II. Potrącenie – oświadczenie materialnoprawne i zarzut procesowy w praktyce orzeczniczej. 1. Materialnoprawne oświadczenie woli o potrąceniu jego charakter i forma – jakie są wymogi dotyczące skutecznego złożenia materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu, 2. Procesowy zarzut potrącenia i jego wymogi formalne – jaka powinna być forma procesowego zarzutu potrącenia i czy zarzut ten może być złożony / odebrany przez pełnomocnika procesowego 3. Skutek prawny oświadczenia materialnoprawnego o potrąceniu. 4. Różnica pomiędzy zarzutem potrącenia, a zarzutem nieistnienia roszczenia z uwagi na złożone oświadczenie materialnoprawne o potrąceniu, 5. Procesowe ograniczenia zarzutu potrącenia 6. Skutek prawny złożenia procesowego zarzutu potrącenia. 7. Ocena Sądu skuteczności zarzutu potrącenia – w jaki sposób sąd rozstrzyga w odniesieniu do procesowego zarzutu potrącenia, jakie skutki procesowe wywołuje nieskuteczny zarzut procesowy o potrąceniu.

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach  dr Łukasz Zamojski

obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.

1. „Wielka Piątka” i motywacyjne składniki osobowości jako psychologiczna możliwość interpretacji prawnej.  Szkolenie nt cech to spotkanie poświęcone osobowości człowieka. Pojęcie cechy odnosimy do zespołu prawidłowości w zachowaniu człowieka. Pozwala ono na skatalogowanie różnic między ludźmi.  To nie kwestia naszej intuicji, że oceniamy czyjeś zachowanie w konkretny sposób. Cechy istnieją naprawdę i są dość głęboko osadzone w systemie neuropsychicznym. Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny. Uczestnicy nie tylko  poznają wiodące teorie osobowości, lecz także będą pracować na konkretnych przykładach (wykorzystując model Wielkiej 5 Eysencka), aby móc przenieść teorię na grunt prawny i odnieść ją do konkretnych zachować sędziów, prokuratorów i klientów.

 wykładowca dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

Udostępnij: