Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji Radców Prawnych SUBSIDIO VENIRE

Wstęp

Niniejsza strona („Strona internetowa„) została Państwu udostępniona przez Fundację Radców Prawnych SUBSIDIO VENIRE z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00- 478 Warszawa, NIP 526-10-43-011, REGON 001041716, dalej „FUNDACJA”.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest FUNDACJA. Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona część „Warunków korzystania ze strony internetowej”.

Pojęcie „Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy oraz informacji, które w sposób pośredni umożliwiają zidentyfikowanie Państwa jako użytkowników Strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących praw prosimy o kontakt na adres: subsidiovenire@kirp.pl  lub przesłanie korespondencji na adres naszej siedziby.

Kiedy zbieramy dane?

Podczas Państwa odwiedzin na naszej Stronie internetowej możemy gromadzić Państwa dane osobowe przekazane przez Państwa samodzielnie, jak również wygenerowane automatycznie.

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy, będąc na naszej Stronie internetowej, dokonują Państwo następujących czynności:

 1. Przeglądają Państwo naszą Stronę internetową (gromadzenie automatyczne);
 2. Rejestrują się Państwo jako użytkownik usługi świadczonej za pośrednictwem naszej Strony internetowej;
 3. Rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych biuletynów/komunikatów;
 4. Kontaktują się Państwo z nami w sprawie jakiegoś problemu lub inicjatywy, zadając nam pytanie lub przesyłając nam informacje;

Zbieramy również automatycznie pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano w sekcji zatytułowanej „Cookies” poniżej.

Jakie dane osobowe zbieramy od Państwa?

W zależności od sytuacji, możemy poprosić Państwa o podanie pewnych danych osobowych celem właściwej Państwa identyfikacji oraz umożliwienia sprawnej komunikacji, takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres pocztowy.

Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

Gromadzimy także dane dotyczące korzystania przez użytkownika z poszczególnych funkcjonalności oraz podejmowanych przez użytkownika wyborów. W czasie korzystania ze Strony internetowej możemy przetwarzać dane, które nie zawierają Państwa danych kontaktowych, ale są wykorzystywane do identyfikacji określonego urządzenia oraz oprogramowania, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp do naszej Strony internetowej. W taki sposób możemy pozyskiwać:

 • dane dotyczące połączenia, w tym: dane na temat połączenia internetowego, adres IP oraz inne identyfikatory internetowe;
 • dane o urządzeniu oraz oprogramowaniu, z którego następuje dostęp do Strony internetowej, w tym: identyfikatory urządzenia, marka i typ urządzenia, system operacyjny i wersja urządzenia, ustawienia urządzenia i oprogramowania, takie jak czcionki, ustawienia językowe, strefa czasowa, rozdzielczość ekranu, typ i wersja przeglądarki, informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia;
 • dane dotyczące lokalizacji, w tym: informacje o obszarze z którego urządzenie łączy się ze Stroną internetową, informacje o lokalizacji udostępnione przez urządzenie;
 • dane zawarte w plikach cookie: informacje zapisywane i przechowywane tymczasowo w plikach cookie;
 • dane związane z aktywnością użytkownika na Stronie internetowej, w tym dane dzienników zdarzeń.

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, które wskazano powyżej, wykorzystujemy je w następujących celach:

 1. umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem Strony internetowej oraz rejestrację Państwa jako użytkowników – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla wykonania umowy lub świadczenia Państwu usług (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 2. umożliwienie Państwu rejestracji na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 3. prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 4. dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie takich elektronicznych wiadomości;
 5. zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa Strony internetowej oraz naszych użytkowników, w tym zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 6. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń FUNDACJI lub osób trzecich – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 7. analiza aktywności użytkowników na Stronie internetowej oraz wykonywanie badań statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść Strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Korzystamy z usług dostawców działających na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania Strony internetowej, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują Stronę internetową, jej zawartość i dane które przetwarzamy. Korzystamy również z usług dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Strony internetowej.

Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych serwisów dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych osobowych.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych może wiązać się z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie danych do Państwa trzeciego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i/lub zastosowaniem dodatkowych środków ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wykorzystywanych środków bezpieczeństwa zachęcamy do kontaktu w sposób opisany powyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania naszej Strony internetowej do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika oraz celem zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa Strony internetowej oraz użytkowników.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać Stronę internetową oraz w uzasadnionych i koniecznych celach statutowych oraz biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności strony internetowej, podejmowania decyzji dotyczących nowych funkcji w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych. Nadto, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, np. świadczenia usługi, a następnie w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej). Co do zasady dane pozyskiwane automatycznie są przez nas przetwarzane przez okres 90 dni.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo szereg uprawnień. Zapewniamy respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa, w tym:

Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Podczas przeglądania naszej strony internetowej może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji w postaci tzw. „cookies”. Cookies są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

Cookies są małymi porcjami danych, które zostają zapisane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, Cookies mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

Cookies utworzone przez osoby inne niż właściciel strony, nazywane są Cookies stron trzecich. Takie Cookies umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające Cookies mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.

Cookies mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki Cookies są Cookies sesyjnymi, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki Cookies mogą mieć charakter Cookies stałych, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

Cookies posługujemy się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala nam zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują Cookies na naszej stronie internetowej do celów analitycznych. Rodzaje plików Cookies używanych na niniejszej stronie internetowej i cele, jakim służą, opisano poniżej:

Cookies związane z wydajnością i funkcjonalnością

Ten rodzaj Cookies bywa stosowany dla zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej nie będąc istotnym z punktu widzenia jej zastosowania. Jednakże bez tych plików Cookies, mogą stać się niedostępne niektóre funkcje (takie jak filmy).

NazwaWydawcaTermin wygaśnięcia:Opis
popupFundacja (własne)1 miesiącTo ciasteczko sprawdza czy użytkownikowi wyświetliła się informacja dotycząca Cookies oraz czy została przez niego „zamknięta”. Jeśli tak, to powyższa informacja nie wyświetla się przez kolejny miesiąc.

Cookies związane z analityką i dostosowywaniem

Ten rodzaj Cookies zbiera informacje, które są wykorzystywane albo w formie zagregowanej, abyśmy mogli lepiej określić sposób, w jaki strona jest wykorzystywana oraz jak skuteczne są kampanie marketingowe, albo aby lepiej dostosować naszą stronę do Państwa potrzeb.

NazwaWydawcaTermin wygaśnięcia:Opis
__utmaGoogle (Google Analytics)2 lataPlik ten śledzi, ile razy użytkownik przebywał na stronie, kiedy miała miejsce jego pierwsza wizyta na stronie, oraz kiedy odwiedził stronę ostatni raz.  
__utmbGoogle (Google Analytics)30 minutTen plik pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie poprzez pobranie znacznika czasu momentu wejścia osoby odwiedzającej na stronę internetową.
__utmcGoogle (Google Analytics)koniec sesjiTen plik pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie internetowej poprzez pobranie znacznika czasu momentu opuszczenia strony przez osobę odwiedzającą. Cookie pozostaje aktywne przez 30 minut w celu obsługi ewentualnego kolejnego wejścia na stronę i wygasa w przypadku jego braku.
__utmzGoogle (Google Analytics)koniec sesjiPlik ten zapamiętuje miejsce, skąd przybyła osoba odwiedzająca stronę, pozwala określić, jaka wyszukiwarka była używana, jaki link został kliknięty, jakie słowa kluczowe zastosowano, i z którego miejsca na świecie uzyskano dostęp do strony internetowej.
__gaGoogle (Google Analytics)2 lataTen plik jest stosowany do rozróżniania użytkowników.

Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Jak można zapobiec zapisywaniu plików Cookies

Jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia Cookies, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje Cookies w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji „Pomocy”.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują czy też odrzucają Państwo pliki Cookies. Mogą Państwo także ustawiać lub zmieniać ustawienia Państwa przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki Cookies. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików Cookies, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 maja 2022r.