Organy Fundacji

Informacje dt. rady oraz zarządu fundacji

Zarząd Fundacji

Organy Fundacji

Michał Korwek

Prezes Zarządu

Tomasz Wolny‑Dunst

Członek Zarządu

Dorota Seweryn‑Stawarz

Członek Zarządu

Zarząd:

 1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 3. uchwala roczne plany finansowe i wieloletnie programy działania,
 4. prowadzi bieżącą działalność w celu realizacji celów statutowych Fundacji,
 5. zatrudnia pracowników Fundacji,
 6. podejmuje decyzje w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej,
 7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz ich tworzeniu,
 8. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, przy czym w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, składanie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest możliwe tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe,
 9. przygotowuje projekty, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej a także ich realizacja,
 10. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 11. podejmuje decyzje w innych sprawach nieprzekazanych do kompetencji pozostałym organom Fundacji.
 12. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.

Rada Fundacji

Organy Fundacji

Jolanta Konofalska

Przewodnicząca Rady

Przemysław Fiuk

Członek Rady

Michał Rościszewski

Członek Rady

Elwira Szurmińska-Kamińska

Członek Rady

Marek Wojewoda

Członek Rady

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. wyrażanie opinii w sprawach zmiany statutu i celu Fundacji,
 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji, przy czym decyzja taka dla swej ważności wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie uchwały,
 4. uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu,
 5. realizacja funkcji kontrolnych w stosunku do Zarządu, w tym ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni,
 6. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 7. udzielanie Członkom Zarządu absolutorium,
 8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań, których wartość jednorazowo przekracza 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 9. ocena programu działania Zarządu na rok przyszły,
 10. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia.