O fundacji

Cele oraz działalność fundacji Subsidio Venire

Niesiemy pomoc materialną oraz wspieramy różnorodne formy opieki społecznej dla radców prawnych lub aplikantów radcowskich znajdujących się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej.

1. Celem Fundacji, zgodnie z jej nazwą własną „Subsidio venire” („Przyjść z pomocą”), jest:

 1. wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności w trudnej sytuacji materialnej, powszechny dostęp do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich,
 2. działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych i aplikantów radcowskich żyjących w niedostatku, a także ich owdowiałych małżonków,
 3. działalność w zakresie pomocy społecznej sierotom – dzieciom zmarłych radców prawnych lub aplikantów radcowskich, szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowego,
 4. niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form opieki społecznej dla radców prawnych lub aplikantów radcowskich znajdujących się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej,
 5. pielęgnowanie rozwoju świadomości obywatelskiej oraz prawnej w społeczeństwie,
 6. działanie na rzecz oświaty prawnej,
 7. integracja radców prawnych i aplikantów radcowskich,
 8. działania na rzecz sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego jest wyłączoną statutową działalnością Fundacji.

3. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest realizowana przez:

 1. organizowanie nieodpłatnej informacji prawnej,
 2. upowszechnianie wiedzy na temat prawa, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w szczególności dla inwalidów i osób niepełnosprawnych,
 3. uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w szczególności edukacji prawnej,
 4. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną w zakresie prawa,
 5. współpracę z samorządami zawodów prawniczych i jednostkami samorządu terytorialnego,
 6. propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych,
 7. wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej w zakresie prawa, w szczególności z krajami Unii Europejskiej oraz współpracy z zagranicznymi organizacjami i samorządowymi zawodów prawniczych,
 8. występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi,
 9. udzielanie wsparcia finansowego w formie m.in. zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, dopłat do kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub w domu stałej opieki,
 10. organizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla sierot po zmarłych radcach prawnych lub aplikantach radcowskich,
 11. monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania,
 12. wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych,
 13. organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. prowadzenie akcji informacyjnych,
 15. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, imprez i spotkań kulturalnych, turystycznych i krajoznawczych oraz sportowych,
 16. inicjowanie i wspieranie działań związanych z wykorzystaniem funduszy, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,

4. Działalność odpłatana pożytku publicznego jest realizowana przez:

 1. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 2. organizowanie i propagowanie udzielania porad prawnych przez osoby do tego uprawnione,
 3. organizowanie imprez i spotkań kulturalnych, integracyjnych, turystycznych i krajobrazowych oraz sportowych,
 4. przygotowywanie raportów i studiów na temat obowiązującego prawa i praktyki jego stosowania,
 5. organizowanie staży zawodowych i praktyk w kraju,
 6. pomoc innym podmiotom i świadczenie usług w uzyskiwaniu środków pieniężnych, w tym pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej, obejmującą pomoc w świadczeniu usług w zakresie konsultacji prawnych, doradztwa prawnego innym podmiotom ubiegającym się o uzyskanie środków z Unii Europejskiej,
 7. organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. prowadzenie akcji informacyjnych,
 9. inicjowanie i wspieranie działań związanych z wykorzystaniem funduszy, w tym pochodzących z Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania

O Fundacji

Uchwała Nr 37/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 września 2008 r. w sprawie powołania Fundacji “Subsidio venire”
10 lutego 2022
202 KB
Statut Fundacji – Uchwała Nr 57/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Fundacji “Subsidio venire”
10 lutego 2022
4.2 MB

Sprawozdania finansowe i merytoryczne fundacji Subsidio Venire można znaleźć na stronie sprawozdaniaopp.niw.gov.pl